Production: Sila Sveta 
Producers: Alexey Rozov, Alexander Ys
Production-direktor: Denis Astakhov
Project managers: Ekaterina Rezvova, Nellie Astakhova
Creative Director: Alexander Us
Art director: Anton Novosad
Supervisor: Nellie Astakhova
Moushn-dizayn: Anton Novosad, Maxim Bityukov, 
Andrey Korovkin, Mitya Markov, Nastya Chamkina, Paul Shtyler
Music and sound design: Monoleak
Shooting and video cutting: Evgeny Arkhipov
Back to Top